Festivals & Fair of Rajasthan : 2015-2020

Sr. No.

Fair / Festival

Place

Vikaram Samwat

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Kite Festival

Jaipur

 

13-14 Jan.

13-14
Jan

13-14
Jan.

13-14
Jan.

13-14
Jan.

13-14
Jan.

2

Camel Festival

Bikaner

Paush-S, (14-15)

04-05 Jan.

22-24 Jan.

10-12 Jan.

31 Dec - 02 Jan.

19-21 Jan.

08-10 Jan.

3

Nagaur Fair
(Ramdeoji Cattle Fair)

Nagaur

Magh-S, (7-10)

25-28 Jan.

13-16
Feb.

01-04 Feb.

22-25 Feb.

10-13 Feb.

30 Jan-02
Feb.

4

Desert Festival

Jaisalmer

Magh-S, (13-15)

01-03 Feb.

20-22
Feb.

08-10 Feb.

29-31 Jan.

17-19 Feb.

07-09 Feb.

5

Baneshwar Festival

Baneshwar (Dungarpur)

Magh-S, (11-15)

30 Jan-03 Feb.

08-22 Feb.

07-10 Feb.

31 Jan.

19 Feb.

09 Feb.

6

Dhulandi Festival

Jaipur

 

06 Mar.

24 Mar.

13 Mar.

02 Mar.

21 Mar.

10 Mar.

7

Godwar Festival

Pali

 

21-22 Mar.

08-09 Apr.

29-30 Mar.

18-19
Mar.

06-07 Apr.

27-28
Mar.

8

Gangaur Fair

Jaipur

Chaitra-S (3-4)

22-23 Mar.

09-10
Apr.

29-30 Mar.

18-19 Mar.

06-07 Apr.

27-28 Mar.

9

Mewar Festival

Udaipur

Chaitra-S (3-5)

22-24 Mar.

09-11
Apr.

29-31 Mar.

18-20 Mar.

06-08 Apr.

27-29 Mar.

10

Mahaveerji Fair

Sawai
Madhopur

Chaitra-S (9-15)

02 Apr.

17 Apr.

9 Apr.

28 Mar.

18 Apr.

6 Apr.

11

Summer Festival

Mt. Abu

Vaishakh (13-15, Budh Purnima)

03-04 May

20-21
May

09-10 May

29-30 Apr.

17-18
May

06-07 May

12

Teej Festival

Jaipur

Shravan-S (3-4)

17-18 Aug.

05-06 Aug.

26-27 Jul.

13-14 Aug.

03-04 Aug.

23-24 Jul.

13

Kajli Teej

Bundi

Bhadra-K (2-3)

31 Aug.-1
Sep.

19-20
Aug.

09-10 Aug.

28-29 Aug.

17-18
Aug.

05-06 Aug.

14

Abhaneri Festival

Dausa

 

13-15 Oct.

01-03 Oct.

21-23 Sep.

10-13 Sep.

29-30
Sep.

17-19 Sep.

15

Marwar Festival

Jodhpur

Asvinan-S (14-15)

26-27 Oct.

15-16
Oct.

04-05 Oct.

23-24 Oct.

12-13
Oct.

30-31 Oct.

16

Ranakpur Festival

Pali

 

28-29 Oct.

17-18
Oct.

06-07 Oct.

25-26 Oct.

14-15
Oct.

01-02
Nov.

17

Matasya Festival

Alwar

Asvinan-S (8-9)

25-26 Nov.

25-26
Nov.

25-26 Nov

25-26 Nov.

25-26
Nov.

25-26 Nov.

18

Pushkar Fair

Pushkar (Ajmer)

Kartik-S (7-15)

19-25 Nov.

08-14 Nov.

28 Oct.
- 4 Nov.

15-23 Nov.

04-12 Nov.

22-30 Nov.

19

Chandrabhaga Fair

Jhalawad

Kartik-S-14 Magh-K-1

24-26 Nov.

13-15
Nov.

3-5 Nov.

22-24 Nov.

11-13
Nov.

29 Nov.-01 Oct.

20

Bundi Festival

Bundi

 

28-30 Nov.

17-19
Nov.

06-08 Nov.

26-28 Nov.

15-17
Nov.

03-05 Nov.

21

Winter Festival

Mount Abu

Pausha

29-30 Dec.

29-30
Dec.

29-30 Dec.

29-30 Dec.

29-30
Dec.

29-30 Dec.

22

Kolayat Fair

Bikaner

Kartik Poornima

23-25 Nov.

12-14
Nov.

02-04 Nov.

21-23 Nov.

10-12
Nov.

28-30 Nov.


Enquiry Form

© 2015 All Rights Reserved | Design by